3.2. De basis

3.1. De basis

Op het moment dat je als persoon de kern kent, zul je zien dat alles terugkomt bij dat punt en dat alles een unieke reflectie is wat zich uit dit punt manifesteert. Het verschil zit in de net andere uiting. Hoe ingewikkeld soms ook iets lijkt, hoe ingewikkeld iemand het ook verwoord,  uitlegt of lijkt te verschillen van iets anders, het heeft altijd een logische, behapbare, simpele, overeenkomstige basis. Het heeft andere woorden, andere technieken en biedt andere mogelijkheden om iets te bereiken, maar in essentie gaat het om hetzelfde.

Zo kun je naar de wereld van nu kijken en zie je zoveel verschillende gewoontes, overtuigingen, regels en uiterlijke verschillen, dat van een eenheid tussen mensen op het eerste gezicht geen sprake is. De verschillen en identificatie ermee hebben dan ook de basis gelegd voor het oordelen over anderen in de vorm van positief of negatief. Wat vaak niet in ogenschouw genomen wordt, is dat de vele uitingen in deze wereld vaak terug te voeren zijn op 1 basis. Een basis die de oorsprong is.

De verschillende culturen in deze wereld, lijken soms wereldvreemd ten opzichte van elkaar en ondanks dat zijn ze in de kern een expressie/uiting van hetzelfde. Het is allemaal een deel van jezelf opgeven voor het groepsgeheel die in stand gehouden wordt door gezamenlijke rituelen. Het is gebaseerd op een externe autoriteit en de onderdanigheid daaraan. Wat zekerheid en veiligheid biedt. Iedere cultuur heeft zijn eigen rituelen en tradities. Deze zijn geïntroduceerd om de banden tussen groepsleden te versterken. Doe je hieraan mee, dan wordt je geaccepteerd, doe je niet mee, dan ben je een outsider. De groepsdruk om mee te doen wordt vaak van jongs af aan opgebouwd. Het is een identiteit geworden en wordt gezien als een deel van henzelf. Iets wat zijzelf zijn. De aangeleerde of aangenomen identiteit. Daardoor zijn zij vervlochten geraakt met iets buiten henzelf, een bepaalde uiting. Een vorm van 3.04-t-splitsing.jpggroepsbonding in essentiële zin. Het is de overgave aan en goedkeuring van een bepaalde cultuur. Met als automatisch gevolg dat in vele gevallen een relatieve en afgescheiden identiteit wordt gecreëerd van andere culturen.

“Aanvallen” op de vorm van cultuur zijn dan ook uit den boze. Het is net alsof de persoon zelf wordt aangevallen en zich moet verdedigen.

Een ander voorbeeld is de basis in de vorm van orders opvolgen. Het meeste onrecht wat in deze wereld wordt uitgevoerd, is te herleiden naar onderdanigheid, angst en onwetendheid. Deze 3 elementen kunnen ons tot duistere plekken leiden. Want personen zijn op dat moment beïnvloedbaar. Juist bij deze 3 elementen is een handige techniek toe te passen door machthebbers, die oorlog in de zin hebben. Dat is het creëren van angst en uiteindelijk dualiteit. Het opwekken van deze emotie kan alleen als de mens de 3 elementen bezit. Anders kijkt hij of zij door de misleiding heen.

Gezien de oorlogen in de historie, is dit doorzien niet goed genoeg gebeurd. Mensen worden wederom tegen elkaar opgezet. De zij en wij gedachte gecreëerd. De uiting is bijvoorbeeld terrorisme, gevaar of de huidige Russische agressie. De basis en kracht van beïnvloeding ligt dan ook bij de 3 elementen en het tegenovergestelde hiervan. Gebaseerd op de wet van polariteit. Het gevolg van deze 3 elementen, is dat mensen onderdanig worden aan leiders, je verschillende fracties krijgt, politieke stromingen en de mens elkaar bevecht.

De basis van gemeenschappelijkheid wordt opzij gezet voor de machtslust van een leider. De kern ligt dus niet in de verschillende vormen van groepen, tegenstrijdige landen, fracties of stromingen, maar bij de 3 elementen die beïnvloeding zo makkelijk maken van grote groepen mensen. Op het moment dat de mens doorziet dat ze bespeeld worden, zal de macht van illusionaire leiders afnemen.

Dit doorzien en tegelijkertijd de noodzaak doorzien van de actie die daaruit voort moet komen is een logisch en waardig gevolg. Want draai je de 3 elementen die mensen sterk beïnvloeden om, dan wordt het onafhankelijkheid, liefde en wetend zijn. Dat zijn de drie basis elementen die de andere kant van de medaille representeren (polariteit) en een juiste en gezonde wereld tot stand brengen. Zie vanuit de basis de details en daarmee automatisch de wereld op zijn werkelijke manier.
illusion_of_democracy_a-e1347627190270.jpg

Bovenstaande omgekeerde negatieve situatie zorgt ervoor, dat mensen misdaden uithalen, die ze normaal gesproken niet zouden doen. Of dit nou door Amerika, Rusland, Jihadisten, Chilenen tijdens de Pinochet periode wordt uitgevoerd, het is allemaal gebaseerd op grond van hetzelfde. Opvolgen van orders van een persoon die afhankelijk, angstig en onderdanig is. Met als gevolg vreselijke uitingen tegenover de menselijkheid.

Juist de verdeel en heers techniek is een geweldig mechanisme wat psychopaten aan de macht volop gebruiken om de mens te manipuleren. De basis blijft hetzelfde, de uitingen komen in verschillende vormen.

“Ken de basis en je doorziet de verschillende misleidende acties van machthebbers en ziet ze als 1.”

Van splitsing naar de kern.

Religie heeft zijn oorsprong vanuit hetzelfde. De connectie met god, indoctrinatie, zekerheid van een leven na de dood en de uitleg van onze reden van bestaan. Religieuze vormen als het jodendom, christendom en Islam lijken zo verschillend maar hebben meer gemeen dan dat ze verschillen.

Niet alleen deze drie grote religies hebben vele overeenkomsten. Ook de Sumerieërs uit het zuidelijk mesopotamië hadden vele overeenkomsten met het oude en nieuwe testament. Voordat de christelijke Jezus geboren was, hadden de sumeriers hun eigen Jezus, hun eigen 12 discipelen, hun eigen ark van Noach, het genesis verhaal, de verhalen over Mozes. Maar wederom niet alleen zij. De Maya’s hadden in hun bestaan ook soortgelijke verhalen over genesis, de Ark van Noach en de `zuiverende` vloed. Overeenkomstige verhalen door een bevolking die in onze geschiedenisboeken geen contact zou kunnen hebben met de vroegere bevolking in Europa en het midden-oosten. Een bevolking aan de andere kant van de oceaan.

3 van de huidige religieuze stromingen, die in totaal 3,6 miljard mensen in de wereld herbergen, hebben zoals beschreven meer overeenkomsten dan verschillen. In hoofdstuk 5 ga ik een stuk verder op in. De overeenkomsten tussen de geschriften is zo groot, dat er van aparte geloven geen sprake is. De mens zorgt voor de splitsing. Het Jodendom had het oude testament, het Christendom heeft het oude plus de upgrade, het nieuwe testament als leidraad en de Islam gebruikt het oude testament, het nieuwe testament en voegt eigen ideeen toe op de oude geschriften. De koran is wat betreft de belangrijkste geschriften een kopie van de voorgaanden. In de koran wordt ook verzocht om respect voor de voorgaande religies en Jezus als authentieke geestelijke.

Dat ze zo sterk gelijk zijn zal ik verder toelichten in hoofdstuk vijf, waar ik daadwerkelijke verzen uit het boek van de koran zal halen om mijn punten te staven. Voor nu wil ik het houden bij de gemeenschappelijk basis en tegelijkertijd de verschillende uitingen, die vaak voor een onnodige splitsing zorgen. Ook wel gevormd in het woord ongelovige, wat een illusie is en mensen alleen maar van elkaar verwijderd houdt.

Dat religie een menselijke creatie is, laat de splitsing binnen de hoofdstromingen zelf zien. Want niet alleen de hoofdstromingen zelf splitsen zich af van elkaar. Ook binnen de geloofsovertuigingen ontstaan splitsingen. De grote basis wordt wederom vertakt in menselijke overtuigingen die gevolgd worden door grote groepen. Die zichzelf wederom als anders zien dan de “anderen”. Het zijn allemaal weer voortvloeisels vanuit die gelijke basis. de-mol-en-de-intrigantProtestantisme vs Katholicisme vs Baptisme, Sjiitisch vs Soenitisch, Orthodoxe Jodendom in Charedisch Jodendom en bijvoorbeeld Nationaal Religieus Jodendom. Het zijn allemaal splitsingen van stromingen, die in essentie dezelfde basis hebben.

Ik weet nog een voorbeeld, waar in oorlogstijd een groep mensen vanuit verschillende christelijke geloofsovertuigingen met elkaar gingen bidden en als een gemeenschap samen de route naar god belijden. Protestants, katholiek, baptist, ze zaten allemaal met elkaar in dezelfde kerk en deden de dienst met elkaar. Dit ging door tot het moment dat de oorlog voorbij was. Vanaf dat moment ging elk persoon weer voor zijn oorspronkelijke geloofsovertuiging. Van gemeenschappelijkheid was geen sprake meer. Wat ze in oorlogstijd met elkaar hadden opgebouwd verdwijnde als sneeuw voor de zon. De aangeleerde identiteit en overtuiging leek ze weer te stoppen in het oude modelmens, afgescheiden van hun medemens, van hun echte connectie en roots die ze in crisistijd gevonden hadden.

Leven vanuit 1 van de stromingen en afwijzen van een ander, is feitelijk leven in een menselijke illusie, een mindfuck. Het zorgt voor splitsing tussen mensen. Mensen kijken vanuit de verschillen naar elkaar in plaats van de overeenkomsten. Geen wonder dat er dualiteit ontstaat. De verschillen zijn maar zo’n klein onderdeel van het geheel. Door daar voor te gaan ontstaat er door onwetendheid, een onderdanigheid aan een externe machthebber die aan het hoofd staat van een aangehangen overtuiging. Want de meeste mensen zijn het zelf niet die bovenaan de piramide staan. .

Zie je de correlatie?

Bespeeld worden of zelf het spel spelen. De illusie volgen of de daadwerkelijke connectie maken. Alles is met elkaar verbonden en is in essentie 1. De mens creëert dualiteit.

Dat is wel te zien aan de vroegere oorlogen en de huidige spanningen van tegenwoordig. Het is je identificeren met een bepaalde stroming en daarmee afscheiden van de overeenkomsten tussen elkaar. Met alle schadelijke illusies en onnodig pijnlijke acties als gevolg.

“Het universum is mind wat zich manifesteert in allerlei vormen”

Van ingewikkelde onbegrijpbare contexten (uiting) naar simpelheid (basis)

Een ander voorbeeld is de kredietcrisis. Waar de Credit default swaps  die de kredietcrisis in 2008 mede hebben ingeluid, in essentie gewoon pakketten van meerdere hypothecaire leningen waren. Die verkocht werden door banken aan andere banken, landen en bedrijven.

De desbetreffende hypothecaire leningen uit de pakketen, waren verstrekt aan gewillige klanten die geld nodig hadden om een woning te kopen. De leningen die verstrekt werden waren veel te hoog voor wat de klanten daadwerkelijk konden betalen. Toch werden ze afsloten. Het kon niet gek genoeg. Hoe meer leningen, hoe meer inkomsten voor de bankmedewerkers. Met een druk op knop werd via de computer geld gecreëerd, wat gebruikt werd om een huis te financieren. Fictief geld. Dit kon door het schrappen van regels, ook wel dereguleren van wetten, die de banken en kredietverstrekkers in het “gareel” hielden.

Grote groepen leningen werden in pakketten doorverkocht aan andere financieringsbedrijven als een goede investering, de credit default swaps. Ondanks dat de verkopende partij wist dat de leningen van slechte kwaliteit waren. Maar hoe kon dit zo maar opgekocht worden door financieringsbedrijven die zelf ook genoeg kennis hebben?

Na de kredietcrisis bleken Ratingbedrijven, die mede beoordelen of een financieel product waarde heeft of niet, AAA beoordelingen te hebben gegeven aan de producten. Hierdoor vertrouwde de kopende partij dat de producten van goede waarde waren. Dit is gezien de geschiedenis een leugen geweest, de kwaliteit van de producten was heel slecht. Een AAA status is de meest positieve rating die aan een product gegeven kan worden.

In de loop der tijd konden veel klanten door tegenvallende klanten of te wel hypotheekbezitters de te hoge  maandelijkse aflossing en daarmee de te hoge hypothecaire lening niet betalen en kwamen ze steeds verder in verdere financiële problemen. Met als gevolg een negatieve vicieuze cirkel. Die langzamerhand als een domino de waarde van de leningen naar beneden haalde.

De leningen die financiële bedrijven in grote pakketten hadden opgekocht werden nu ook stap voor stap minder waard. Dit ging om zulke hoge bedragen dat er een schuldenbubbel ontstond.

Want er was geld aan mensen verstrekt wat in eerste instantie niet bestond. Het was een lening die uit het niets was gecreëerd. Het geld zou pas later waarde krijgen, door de maandelijkse aflossing die een huizen-/hypotheekbezitter zou doen aan de bank. Ook wel het huidige financiële systeem wat in essentie is gebaseerd op schulden.

In dit geval hadden de credit default swaps geen waarde meer. Geld garanties konden niet worden nagekomen. Wat als gevolg had dat de berg aan on in bare leningen banken en financiele instellingen die de hypothecare leningen of credit default swaps in bezit hadden richting faillissement gingen.

Men had ten tijde het overzicht niet over deze pakketten. Over wat zij inhielden en wat de daadwerkelijke waarde was. Meerdere grote partijen speelden hier achteraf met voorbedachte rade een grote rol in.

De essentie hiervan is heel simpel en is 150701154556-bubble-burst-2-780x439.jpgterug te brengen naar de basis. 1 die in hoofdstuk 5 uitgebreider wordt beschreven in de paragraaf het geldssysteem.

Waar wordt uitgelegd wat voor macht banken hebben en wat de invloed is van geld en rente op het financiele systeem. Waar een crisis kan worden aangezwengeld of afgeremd. Juist omdat geld nog zo’n belangrijke rol speelt in de wereld, geeft dit enorm veel macht aan degene die het beheren, bezitten en manipuleren.

Moeilijke vaktaal:

Er worden te vaak moeilijke woorden en betekenissen gegeven in de vorm van vaktaal, waardoor het overzicht er bij de gewone man en vrouw niet is en alleen voor insiders te begrijpen is. Dit is dan wel een bewust of onbewust machtsmiddel van de desbetreffende instelling. Bijvoorbeeld in het bancaire systeem wat in eerste instantie geheel onoverzichtelijk lijkt. Want let je op alle bankjargon, alle financiele middelen en producten dan is het overzicht snel zoek.

Tegelijkertijd is de essentie en de basis van het bankwezen veel makkelijker te begrijpen en zijn al die verschillen allemaal een uiting van dezelfde basis. Snap de basis en doorzie de details. Verblijf je in de details, dan zul je nooit de basis snappen en blijf je leven in een wereld waar je als persoon sterk beïnvloedbaar bent door degenen die deze overview wel hebben. De verschillende regels, rente tarieven, vakjargon en valuta’s, maken het hele systeem nog eens ingewikkelder. De basis is altijd de start, van waaruit je de rest begrijpt. Tot die tijd kan het bijzonder, ingewikkeld en moeilijk lijken.

Overeenkomsten (basis) in het dierenrijk (uitingen):

Als laatste voorbeeld neem ik de overeenkomsten die te zien zijn in de kleinste dieren op deze wereld en in onszelf. Vele mensen zetten zichzelf zo sterk op een exclusief stoeltje in deze wereld, ten opzichte van de natuur om hen heen, waardoor zij zich verder en verder afsluiten van wat de basis werkelijk is. Wat de connectie is met alle organismen op deze wereld en henzelf. Want de natuur algemeen, herbergt dezelfde elementen die ons mens mens maken en dieren dier. Ons lichaam neemt voor zo rond de 1 a 2 kilo aan bacteriën mee. Zonder deze symbiose met bacterien, zouden we niet kunnen leven. We bestaan daarnaast voor 70% uit water. Zelfs de vruchtbare grond, waar de mens hun eten op verbouwen, bestaat uit dezelfde elementen waar wij zelf uit op zijn gebouwd. Het zijn de bouwstenen van het leven, die overal en in elk dier voorkomen. Het is de basis van waaruit zowel het simpele als het complexe leven voortkomt. Zonder dat, was en is er geen leven en is er geen wij.

Daarbij lijken we op het eerste gezicht anders dan andere diersoorten en kunnen we met onze mogelijkheid tot bewuste observatie, groepsgevoel en technologische ontwikkelingen uitsteken boven de rest van de dieren. Toch als je naar de basis kijkt, kun je zien dat we lichamelijk gezien in essentie hetzelfde zijn. Wat er in het eerste opzicht anders uitziet, begint steeds meer overeenkomsten te vertonen als je het beter observeert. Dit is te vinden in gedrag, DNA en zelfs in anatomie. Een ander goed voorbeeld van overeenkomsten is de 1 van de eerste staten van een mens, namelijk de embryo vorm. De embryo vorm van een mens of de embryo vorm van een mens,embryo

De exclusiviteit van de mens ten opzichte van organismen in de wereld om ons heen, of het dieren of planten of water is, het is een fabel en een illusie. Elke vorm van organisme heeft zich op zijn eigen manier aangepast aan de omgeving. De verschillende vormen, kleuren, eigenschappen en kwaliteiten zijn de verschillende uitingen van het leven, die resulteren in de verschillende soorten.

De essentie en daarmee basis is hetzelfde. Zoals eerder beschreven hebben Orka’s en dolfijnen een veel verder ontwikkelde pre-frontale cortex dan de mens en lijkt na onderzoeken, de manier waarop zij socialiseren met elkaar veel verder ontwikkeld.

Elk dier ziet en ervaart de wereld net iets anders. Dat we als mens exclusief zijn in ons gedrag en onze eigenschappen staat op zichzelf. Wij hebben onze kwaliteiten.  Tegelijkertijd geldt dat voor ieder dier. Elk heeft zijn eigen kwaliteiten en eigenschappen die hen uniek maakt in hun expressie in de wereld. Hoe meer je observeert, hoe meer je van ze leert.

De gemeenschappelijkheid en de saamhorigheid van alles, zorgt voor een breder perspectief en respect voor niet alleen de mens, maar ook voor de gehele natuur en wereld, waarin we een klein onderdeel zijn. Op deze wereld en helemaal in de rest van het universum.

Persoonlijke noot:

Dat is helemaal nodig in de huidige tijd, waar de balans vaak weg lijkt te zijn en technologie de mens steeds verder afscheid van onze natuurlijke basis naar een synthetisch menselijk gecreëerde wereld.  

Conclusie van deze paragraaf, De Basis:

De basis is de sleutel, tot het openen van de verschillende lagen in de maatschappij en wereld. De details zijn alleen van belang als je de basis kent, anders blijf je je als mens alleen maar identificeren met iets wat afgescheiden is en beperkt. Een oppervlakkige laag, in een zee van diepte en mogelijkheid, potentie.

Nagaan of deze extra persoonlijke onderstaande noot wel nut heeft voor het boek. Het is een eigen individueel idee van wat we wel en niet moeten doen. 

Zowel persoonlijk, maatschappelijk als spiritueel moet groei worden doorgezet. Want de technologische ontwikkelingen gaan op dit moment heel hard en kunnen alleen juist gehanteerd worden als de mens op andere vlakken ontwikkelen. Door de eigen identiteit meer en meer te vinden en de gemeenschappelijkheid van alles te zien, in plaats van de dualiteit. Want vanuit duale en afgescheiden gedachtes, is men op zoek naar steeds meer mogelijkheden om het volk te controleren en verder onderdrukken, daarentegen gezien polariteit, zorgt technologie en wetenschap er ook voor dat we een steeds beter leven kunnen leiden. Het is de groep die achter de knoppen zit, die bepaald wat gebeurd.

“vind de kern, de basis in jezelf en je zal de sleutel tot het koninkrijk vinden. Het koninkrijk wat in ieder van ons huist en wat nooit en te nimmer zal vergaan. Alleen jij en ik kunnen de tweeling in ons 1 maken. ”

download.jpg