4.2 Het Principe van Mentalisme

“Het eigen bewustzijn en het lichaamsbewustzijn leggen samen een basis voor de mentale constructie van ons leven. De samenwerking tussen beide mentale projecties creëert de wereld om ons heen.”

Alles is een mentale constructie. Het mentale principe is  het hoofd principe van waaruit al het andere voortvloeit. Niet alleen mentaal vanuit onze eigen wereld, maar in elk deel van het universum. Alles is gevormd in een mentale gedachte, die zich continue opnieuw in nieuwe vormen manifesteert. De samenkomst van alle mentale gedachtes, vormt de wereld zoals die nu is. Individueel hebben we invloed op ons eigen leven en daarmee enig invloed op de wereld om ons heen. Maar in het grote geheel bepaald de gemeenschappelijkheid van de verschillende mentale keuzes de route die we als gemeenschap opgaan. Dit is bepalend.

Jouw en mijn brein werkt mentaal. Van belang is te begrijpen hoe dit is opgebouwd, wat realiteit is en hoe wij het zien, om zo sturing te kunnen geven in een richting die we als mens voor ogen hebben.

“The Kyballion: Everything is mental”

Wat is mentaal?

Om dat uit te leggen, wil ik beginnen met een globale stapsgewijze uitleg van de realiteit om ons heen. Alles in de wereld en daarbuiten, is in het klein en in het groot onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van afgescheiden zijn is geen sprake. Dat niet alleen, alles wat je om je heen ziet, voelt, hoort, proeft en ruikt, is in constante vibratie, constante trilling. Al het vaste wat je om je heen ziet, van een auto, je lichaam tot voedsel, zijn in essentie super kleine deeltjes die met een bepaalde lading en trilling continue bewegen op een eigen frequentie. Die signalen die we binnenkrijgen zijn niet de realiteit zoals we die ervaren, maar elektrische golvende informatie wat we oppikken met onze signaalontvangers, onze oren, tong, neus, ogen, huid. Bij binnenkomst worden de electrische golven aan bepaalde informatie ontcijfert door de desbetreffende hersendelen en geeft ons een beeld van de realiteit. Het is een beperkt beeld, omdat elk van onze hersenen informatie net op een eigen manier ontcijfert. Het geeft een eigen mentale projectie van de omgeving. Dit gebeurd bij mensen onderling, maar natuurlijk geheel bij mens en dier. Die elk anders in de wereld staan. Een hond, leeuw, dolfijn, hagedis, insect, mens heeft elk een eigen mentale projectie van dezelfde realiteit en gebruikt de informatie die zij kunnen ontcijferen en wat zij geleerd hebben nodig te hebben voor overleving, voortplanting. Bij elk is sprake van een mentale wereld, die zij beïnvloeden met continue keuzes die zij mentaal maken. Bewust dan wel onbewust.

Alles om je heen bestaat uit kleine deeltjes, atomen. Als je om je heen kijkt zie je allemaal vaste en vloeibare stoffen in welke vorm dan ook. De objecten lijken stil te staan, maar doen dat in essentie niet. Alles om jou en mij heen is continue in beweging van het vloeibare tot het “vaste”. Dat komt omdat alles een energetische basis heeft. Alle objecten wat je om je heen ziet zijn niet vast, wij maken ze in ons hoofd vast. Continue bewegende, golvende, in trilling zijnde materie wordt in ons hoofd omgezet in lucht, in vloeibare en vaste materialen met elk een geometrische en fractale basis. Het zijn allemaal minuscule deeltjes die continue in beweging zijn en een bepaald patroon vormen. In essentie is het energie of te wel informatie, wat in verschillende vormen geuit wordt en wat zich in ons hoofd manifesteert. Alles gebeurd in het hoofd. Alles is mentaal. Ieder van ons is een mentaal punt in dit geweldige universum vol mogelijkheden en overeenkomsten. 

Alles maar dan ook alles is energie, informatie en potentie. Wij bewegen in deze poel van energie en creëren via observatie en ontcijfering van onze computer, het brein, de realiteit die we om ons heen zien. Die kleine bewegende, trillende deeltjes zijn voor de meeste mensen behapbaar, maar als je daarnaast realiseert dat deze deeltjes voor 99,9 % uit ruimte bestaan, kan de wereld om je heen gaan draaien. Wat wij als vast zien bestaat voor 99,9% uit ruimte, uit mogelijkheid, maar niet uit vaste materie wat je zo vast kan pakken. Door dit te realiseren ontstaat er begrip over de kracht van onze mentaliteit en onze gekozen mogelijkheid.

Het is namelijk ons brein en ons bewustzijn wat invulling geeft aan de ruimte om ons heen. Om dit beter te begrijpen, is het goed om een minuut afstand te nemen van het boek en om je heen te kijken. Je brein ontcijfert alles om je heen als een vorm van vaste substantie, van lucht, vloeibaar tot de vastere materialen. Je brein creëert in je hoofd een logisch beeld van deze poel aan energetische ladingen. Er wordt een mentaal beeld voor je gevormd. Zelfs wanneer je je ogen dicht doet en afsluit van de informatie uit de externe wereld, blijft deze energie komen en worden er intern allerlei gedachtenstromen gecreëerd, die je als persoon blijven beïnvloeden en vaak sturen, ondanks dat het op dat moment niet bestaat in de externe wereld.  Kies je voor een gedachte, dan wordt deze voor je afgespeeld en ontstaat een vorm van realiteit voor jou. Het vormt je perceptie en de manier waarop je met de externe wereld om zal gaan, positief of negatief, het is jouw keuze of je dat nou bewust of onbewust doet, vanuit je eigen IK of aangeleerde IK. Elk moment bepaald wat jij ervaart en wat je wil ervaren.

Feit en fictie:

Zoals eerder beschreven wordt feit en fictie soms moeilijk onderscheiden. Dit zie je niet alleen aan opkomende gedachtes, je eigen perceptie en dromen, maar ook aan de huidige virtual reality, waar mensen volledig opgaan in wat ze zien. Hoe verder deze technische snufjes door ontwikkeld wordt, hoe makkelijker mensen meegenomen worden in een gecreëerde mentale die voor jou en mij geprojecteerd wordt via elektrische signalen op een scherm vol pixels. Ons brein heeft moeite met het maken van onderscheidt.

Mentaliteit is dan ook de basis van waaruit de realiteit om je heen wordt geschept en het universum in het klein en groot uitzet. Zonder gedachte is er geen beweging en ontwikkeling. Dit geld zowel voor de bron, je ziel, als het lichaam. Alles is een reflectie van elkaar en werkt gezamenlijk een bepaalde gedachte uit. De gemeenschappelijkheid van alle gedachtes in de wereld, creëert de wereld.

Er zijn verschillende lagen van mentaliteit. In dit hoofdstuk zal ik er 4 bij langs gaan. Dat zijn de:

  • Bron gedachte
  • Lichamelijke gedachte
  • Menselijke gedachte
  • Spirituele gedachte

Deze 4 mentale gedachtes heb ik gefilterd uit verschillende bronnen, waaronder de Kyballion. Omdat het mentale principe op bron gedachte complex is, doe ik mijn best hier zo’n duidelijk mogelijk omschrijving van te geven.

Brongedachte:

De bron gedachte is het begin van alles. Het is de start van dit universum. Via oorzaak en gevolg creëert het de huidige staat waarin we nu leven. In vele religies wordt het god genoemd, ook wel Allah, Yahweh, de bron, de maker en het AL. Het is de plek waar alles vandaan komt en het hele concept van deze wereld uit is voortgekomen. Maar wat is het?

Om dit ten volle te beschrijven is meer nodig dan alleen deze paragraaf. Toch ga ik een beschrijving geven omdat de materie van belang is om het mentale principe te begrijpen van het grote en het kleine. Ik zal mijn best doen mij te richten op de basis, om zo goed mogelijk inzicht te geven waarom de wereld om ons heen mentaal is en vanuit daar zich manifesteert. Voordat ik dat doe wil ik je adviseren om bij verdere interesse 2 boeken te gaan lezen, die een goed uitgebreid en gestructureerde opbouw beschrijven van dit principe. Dat is het boek The Kybalion (gedeocculte informatie) en de Universele Schepping van Stefan den Aerde. Deze beschrijven via het schrift, de details van het principe mentaliteit en leggen stap voor stap, puntsgewijs de logische opbouw van onze wereld en de onstaans geschiedenis ervan uit. Hoe het oneindige naast het eindige kan bestaan en hoe het logisch kan, dat oorzaak en gevolg als principe overal in dit universum geldt.

Ga met mij mee op deze reis naar onderzoek in onderdelen van ons universum en bepaal achteraf wat het met je doet en wat je met de informatie kan. Wie weet niets, wie weet alles.

Dankje

Mentaliteit bij de bron:

Het verhaal begint bij het oorzaak en gevolg principe, die in onze wereld geld. Alles heeft een oorzaak en elke oorzaak heeft zijn gevolg. Hier ontsnap je niet aan. Maar hoe zit dit als je naar het grotere plaatje kijkt? Waar komt ons super ontwikkelde brein, ons lichaam en de zelfgenererende wereld vandaan? Als je alleen al jezelf onderzoekt, kom je tot de meest bijzondere eigenschappen en vragen waarop moeilijk een antwoord te krijgen valt. Je lichaam doet heel veel van het zelfbehoud automatisch. Er zit een bepaalde code in jou als persoon, die continue je lichaam hersteld in de vorm, of blauwdruk die het voorgeprogrammeerd heeft gekregen, ook wel DNA.

Haal je de focus van je lichaam af en kijk je naar andere levende vormen in de wereld of de aarde zelf, dan zie je aparte en vergelijkbare blauwdrukken in hen. Elk heeft zijn eigen code, eigen opbouw en herstelfuncties. Zij voegen allemaal op hun eigen manier iets toe aan de wereld en vormen met elkaar de symbiose waarin we leven. Het is een wereld die ondanks de menselijke vernietigingszucht elkaar gezamenlijk in stand blijft houden Het 1 zorgt of voedt het ander en is daar weer een uitvloeisel van. Maar waar komt dit vandaan?

Teruggaan via oorzaak en gevolg: (mogelijkheid, verhaal toevoeging als 8 jarige zag ik het begin voor me, door via oorzaak en gevolg terug te gaan naar het begin. Ik heb geleerd dat de wereld toeval is en niet gecreeerd kan zijn, dat een god niet kan bestaan die de wereld om ons heen gemaakt heeft. Door die gedachte heb ik heen moeten prikken. Door te blijven fylosoferen over het gehele begin van het universum heb ik de conclusie getrokken dat het niet anders kan dan dat er een ontwerp is geweest van de wereld waarin we nu leven. Iets wat later bevestigd werd door de vele golven aan informatie in de vorm van boeken, discussies en lezingen. )

Als je teruggaat naar het gehele begin, dan heb je de bekende oerknal. Het ontstaan van de bron gedachte, maar daar kom ik zo op. Deze oerknal heeft gezien het principe van oorzaak en gevolg een moment daarvoor nodig om tot stand te komen. Want iets kan niet uit het niets ontstaan. Dus er is iets daarvoor wat de informatie al herbergde, al in zich had, wat zich nu stap voor stap op het universele en wereldtoneel afspeelt.

Waar komt de informatie, deze vergelijkbare voorgeprogrammeerde patronen, codes van DNA, het leven, vormen van sterrenstelsels, planeten etc vandaan? Waar komen toch die gemeenschappelijke vormen vandaan die overal in het universum te vinden zijn? Hiervoor moet je terug naar voor de oerknal. Daar is de plek waar de oerknal vandaan komt en een plek waar de elementen die we overal om ons heen hebben, zien, voelen, ruiken, proeven en horen uit ontstaan zijn. Maar dat niet alleen. Ook alle informatie die we op dit moment nog niet oppikken. Alles wat in het heden, het verleden en in de toekomst plaatsvindt en heeft gevonden moet daar altijd al aanwezig zijn. Want iets kan niet uit het niets ontstaan. Alle informatie moet er altijd al zijn geweest.

Alle informatie komt dan ook samen op diezelfde “plek”. Ook wel het AL genoemd. Alle mogelijkheid is daar aanwezig. op elk moment. Niet alleen de informatie uit ons universum, maar oneindige informatie over alles, het oneindige, de abnormale mogelijkheid. Ons universum is 1 van die mogelijkheden, die tot stand is gekomen. Ons universum is daarom ook een afgescheiden gedeelte van de bron. Dit kan ook niet anders. Ons universum en onze wereld is gebonden aan wetten. Aan eindigheid. De bron kan dit daarentegen niet zijn. Het is de plek waar alles op elk moment mogelijk is en waar enig vorm van wet een gebonden en afgebakende constructie inhoudt. Die combinatie van beide is niet mogelijk. Eindig en oneindig kan niet in 1 bestaan. Het 1 sluit het ander uit. .

Tijd zoals die bij ons geldt, is een vorm van eindigheid. Een opstapeling van gebeurtenissen, die ons de perceptie van tijd geeft. Frame na frame. Dit is een universele eindige constructie. Informatie die via oorzaak en gevolg langzamerhand opbouwt naar een qlimax, is iets wat stapsgewijs tot uiting zal komen in onze wereld. Maar in het AL, de bron, in het oneindige al in elk facet aanwezig is. Van tijd is geen sprake, want tijd is een universele constructie, die niet in het oneindige kan bestaan. In het AL is  alles tegelijkertijd aanwezig is, op hetzelfde moment en op elke manier. Daarom kan het AL niet deel uitmaken van de eindige wereld waarin wij leven. Wij zijn een expressie, een projectie van een mogelijkheid. Wij zijn gebonden aan wetten, aan principes die in elke uithoek van het universum gelden. Ontdekkingen die we doen over iets abnormaals, ongewoons of spiritueels in het universum, is alleen iets wat we nog niet kenden of ontcijfert hadden in ons mentale brein, maar wat zich wel aan dezelfde wetten en principes houdt.

De bron die alles direct in zich heeft, kan niet samengaan met deze eindigheid en beperking van wetten. Om die reden moet onze wereld een afgescheiden deel zijn van deze bron, die in vele religies god wordt genoemd. Wij zijn 1 mogelijkheid, 1 uiting van vele mogelijkheden. Een geweldig stuk expressie.

Maar wat is het universum en onze wereld dan precies? Daarvoor is het handig om naar onszelf en de wereld om ons heen te kijken. Want alles heeft een mentale projectie en perceptie op de werkelijkheid. Het wordt interessanter als je dit via de wet van correspondentie toepast op de plek waar alle informatie en mogelijkheid vandaan komt. Het AL.

Het universum waarin we leven is een mentale projectie. Alles wat leeft in het universum ervaart de wereld om hen heen in een mentale projectie, gebonden aan de eigenschappen en de ontcijferingsprincipes in het brein. Alles is een projectie van elkaar. Wat hier gebeurd moet volgens de wet van correspondentie, die de fractale basis, of te wel overeenkomstige basis tussen alles herbergd, overal gebeuren in het universum, maar ook daarbuiten. De wet van correspondentie is een principe waarmee de mentale projectie van het AL aangetoond kan worden. Een wet die in dit hoofdstuk verder uitgediept gaat worden. Wat we zien als allemaal unieke uitingen zijn eigenlijk allemaal net iets verschillende uitingen uit 1 kern. De patronen die we om ons heen zien in het klein in onze omgeving en in het groot bij planetenstelsels en melkwegstelsels, laten ons zien dat er een ontwerp is van de realiteit. Een terugkomende overeenkomstigheid. De wet van correspondentie is hiermee bewezen. Niets is toeval, alles is ontwerp wat we gewoon nog niet ten volle begrijpen. De mens weet het niet geheel, gezien de argumenten die heden ter dage nog altijd hoogtij vieren in de wetenschappelijke wereld.

Alles wat wij en de wereld zijn, is een deel van het AL, de bron. We zijn gemaakt in het evenbeeld. De correspondentie tussen het grote en het kleine in de wereld is overal terug te zien. Volgens de wet van correspondentie moet alles in overeenkomst zijn, Alles wat wij zijn als geheel, moet onderdeel zijn van hetgeen ons gemaakt of te wel gemanifesteerd heeft. Als wij een onderdeel, dan wel mogelijkheid zijn van het AL, dan is het AL ook mentaal, dan is het AL ook een oneindige mentale mogelijkheid. De wet van correspondentie schrijft dit voor.

In de Kyballion wordt het huidige universum gezien als een gedachte van het AL. Een expressie van een mogelijkheid. Het AL heeft een mentale projectie, dan wel gedachte en dit universum is het uitvloeisel daarvan. In continue stappen van chaos in orde, van chaos in orde. Het universum is daarmee een gedachte van het AL. Elk levend wezen op deze wereld en daarbuiten is gebaseerd op mentale projecties van een materiele wereld in een onvaste realiteit. Ons brein rangschikt de wereld om ons heen in de meest logische orde, zodat we ons hier het beste in kunnen manifesteren. Dit geld niet alleen bij ons, maar bij elk wezen op deze wereld en gezien de wet van correspondentie in elk deel van het universum. Het is het mentale principe wat overal geld. Ons leven is dan ook gevormd in mentale frames, die door opvolging een afdruk achterlaten op de achtergrond, het verleden, de tijd. De gedachte in zichzelf is dan ook een film, wat stap voor stap wordt afgespeeld en wat zoals eerder aangegeven, bepaalde vaststaande wetten heeft, waarbinnen alles afspeelt. Een verhaallijn, een uitvoerend script en tegelijkertijd iets waarvan het einde nog niet bekend is.

Een volledig eigen vrije wil is dan ook een illusie. We zijn als mens onderhevig aan de oorzaken en gevolgen die we ondervinden. De opeenstapeling van gebeurtenissen en ons lichaam wat ons voertuig is in onze zoektocht naar onszelf. Zoals in het principe van oorzaak en gevolg ook naar voren zal komen, is niets toeval. Het basis principe van oorzaak en gevolg is daarmee vaststaand. Alles volgt op een gebeurtenis, op een bepaalde actie of nalatigheid van het individu en de optelling van alle acties van individuen tezamen. Het universum is een mentale constructie van 1 van de mogelijkheden, waarbinnen we enig speelruimte hebben.

De opsomming van de beschreven elementen kan confronterend zijn. Juist omdat er in de wereld heel erg vanuit ons individuele en het omgevingsleven wordt gekeken. We hebben allemaal een vrije wil en mijn keuze is zelfgekozen. In de eerdere paragrafen is dit idee van de vrije wil al verder ingeperkt. In dit principe en de komende zal beschreven worden op welke manier je meer invloed kan uitoefenen en de eigen wil kan laten gelden. Want je hebt een bandbreedte waarbinnen je kan kiezen. Want je hebt elk moment een punt waarvan je een keuze maakt in een bepaalde richting. Ook al maak je de keuze, je kan niet zomaar je bagage achterlaten. 

De lichamelijke mentale wereld:

Is de volgende stap om meer duidelijkheid te scheppen. De lichamelijke gedachte is gericht op het het kleine en op het grote in de dierenwereld en verdere tot de levende wezens behorende subjecten. Het betreft de gedachte van het lichaam en haar plek in de fysieke wereld. Lichamelijke mentaliteit is gericht op overleving, levensbehoud, voortplanting en groei. In het hermitische geschrift, de Kybalion, wordt geschreven over het mentale bewustzijn dat op verschillende levels opereert, waaronder de lagere levels en de hogere. Lagere levels worden getypeerd door bijvoorbeeld groepen als bomen, bacteriën en planten. Die elk een mentale staat hebben van waaruit ze observeren en reageren. Allen gebruik makende van het lichaam wat ze hebben gekregen en de mentale ruimte die ze bezitten. Planten reageren op wat er gebeurd in de omgeving en passen zich zo goed mogelijk aan, om zich het beste te voeden, te overleven en voort te planten.

Wij als mens hebben zelf zo rond de 1,5 a 2 kilo aan bacteriën in ons lichaam. Welke elk een gezamenlijke en tegelijk individueel doel hebben. Het is bijvoorbeeld onze symbiose met bacteriën, die ervoor zorgt dat ons eten goed verteerd wordt. Zonder de symbiose met bacteriën en zouden we die mogelijkheid niet hebben. Beide organismen versterken elkaar en werken samen.

Van bacteriën kun je doorgaan naar planten, die een gemeenschappelijke en tegelijkertijd eigen vorm van lichamelijke gedachte hebben. Zij hebben een totaal andere manier om te overleven, zich te ontwikkelen en voort te planten. De boom past zich aan aan de omgeving. Het pikt informatie op via de zintuigen en creert een mentale projectie. Een plant of boom reageert continue op de weersomstandigheden, op stressfactoren, de hoeveelheid zon en bepaald daardoor het groeiproces en het verspreiden van zaden. Dit is nog altijd een lagere vorm van mentaliteit.

Stappen we door in de evolutie, dan komen we de gewervelde dieren tegen. Elk met een eigen mate van bewustzijn en gedachtevorming. Het mentale bewustzijn wordt met de verdere stap in het dierenrijk steeds complexer. Bewustzijn en gedachtevorming neemt in meer en veelzijdiger mate toe. De complexe mens heeft dit, maar ook het dierenrijk heeft overeenkomstige mentale constructies. Elk met hun eigen perceptie en mate van bewustzijn. Van hagedissen, tot aan honden. Allemaal maken ze gebruik van het mentale principe en krijgen ze informatie van de buitenwereld binnen, wat ze in het hoofd ontcijferen tot 1 van de gedachtes over de realiteit daarbuiten. Wat voor hen van belang is en wat niet. Wat ze nodig hebben om aan voedsel te komen, wat een partner is, waar gevaar is en waar niet.

De menselijke gedachte:

De mens werd volgens de oude geschriften in het evenbeeld van god, het AL gecreëerd. Dit komt overeen met het principe van correspondentie, die stelt dat alles met elkaar gelijk is gesteld en dat alles in elkaar teruggevonden kan worden. Zo boven, zo onder, zo onder zo boven. De mens is hier dan ook geen uitzondering op. Het heeft de mogelijkheid om via het lichaamsbewustzijn en het zelfbewustzijn een wereld te creëren via ontelbare gedachten, die bij keuze in een actie resulteren, wat elk moment een nieuwe realiteit creeert. De feedback wordt weer ontvangen door de zintuigen en in het brein verwerkt. Wat weer een nieuwe mentale versie van jezelf oplevert. Iets wordt versterkt, verzwakt en vernieuwd. We zijn continue onszelf en onze mentale constructie van onszelf en de wereld om ons heen aan het updaten.

De mens heeft als kwaliteit het zelfonderzoek en spiritualiteit meegekregen, waardoor de mens meer keuze heeft dan vele andere dieren. Wij kunnen als voorbeeld via het doorlopen van de piramide van Maslov bepalen wat we in dit leven willen. Van onze overeenkomstig dierlijke driften tot aan geestelijke, spirituele ervaringen. Ook wel terugkomend via de ladder van de Chakra’s. Van basis energie, rood tot het AL energie, paars

Als je kijkt naar de menselijke staat van zijn, dan zijn er enorm veel expressies en uitingen van de creatieve gedachten kracht. Ondersteund door emoties, intuïties, overtuigingen en spiritualiteit.  Met als gevolg een hele mix van verschillende gedachtes, identiteiten, overtuigingen, culturen, religies en ga zo maar door. Allemaal mentale expressies.

Wij als mens hebben op onze eigen wijze, net zoals elke diersoort een onderscheidende factor. Bij ons is dat zowel het bewuste onderzoek naar onszelf, onze spiritualiteit, als rationaliteit, wat ons een onderscheidende factor van de rest van het dierenrijk geeft. Maar dat niet alleen. Als mens hebben we enige keuze vrijheid gekregen om ons in lijn te brengen met waarheid of er totaal van af te wijken. Dit geeft ons een keuze, die voortkomt uit het gegeven van enig gedachtevrijheid, wat vaak vertroebeld raakt in het groepsdenken. Het volgen van een mentale projectie van een bepaalde leider wordt eerder nagestreefd, dan zelf onderzoek en vervulling.

“Wij zijn de onderzoekers en observeerders van de fysieke wereld. Die door ons mentale projectie vast wordt gemaakt.”

Spirituele gedachte:

Niet alleen de fysieke wereld, die we als mens maar al te vaak als enige waarheid zien bestaat. Wat we zien is maar een heel klein deel van het lichtspectrum wat aanwezig is. Zo rond de 1,5% van het bekende elektromagnetische spectrum zien we. Er blijft daarom een heel groot gedeelte over wat voor ons een mysterie is en waarop we ons op af kunnen stellen, door onze innerlijke staat aan te passen of bijvoorbeeld machines te maken die wel informatie via het spectrum oppikken, waaronder je radio, computer, WIFI, mobiel, CAT scans, MRI’s, speciaal aangepaste telescopen en ga zo maar door.

Er gebeurd enorm veel om ons heen wat we oppikken, maar niet kunnen plaatsen. Er gebeurd ook enorm veel om ons heen wat we met onze vijf zintuigen niet zo direct op kunnen pikken. De spirituele wereld is alles wat we op dit moment niet wetenschappelijk kunnen plaatsen. Het is een gebied in het universum wat niet direct tastbaar is, maar wat er wel moet zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is donkere energie of te wel donkere materie. Meer dan 65% van alles om ons heen moet donkere materie zijn. De reden dat wetenschappers het donker noemen, is omdat ze het niet kunnen meten. In essentie hoeft het dus niet materie te zien of iets tastbaars. Het is iets wat volgens wetenschappelijke berekeningen moet bestaan om het universum te laten passen in de huidige berekeningen.

Een ander voorbeeld is natuurlijk de radio of wifi. Het is continue om ons heen aanwezig. Radio uitzendingen gaan in essentie continue door jou en mij heen. Het internet wordt continue om en door jou en mij heen gestuurd. Het is er continue aanwezig. Al die kanalen, al die informatie. Toch pikken we het niet zomaar op. Het is een wereld die we alleen kunnen bereiken door een apparaat te hebben, die de signalen ontvangt en kan omzetten in een signaal wat wij als mens wel op kunnen pikken. Doormiddel van speakers die golven aan informatie genereren of via lichtsignalen op een plat scherm die het aan ons doorseinen.

Er is zoveel informatie aanwezig in het universum wat stroomt om ons heen. Spiritualiteit is omgeven met woorden als zweverig, abnormaal en onlogisch. Toch zijn er aspecten waar we op in kunnen tappen. Een connectie met de wereld om ons heen, omdat we automatisch met elkaar zijn verbonden. De connectie is sterker dan de illusionaire afscheiding. Afscheiding is een menselijke mentale constructie. Spiritualiteit zit in ons allemaal en is de hogere zelf, die meerdere gradaties heeft en buiten het oordeel van de mens kan worden opgepikt. Wij zijn er altijd mee verbonden.

Het eigen bewustzijn is met het lichamelijke bewustzijn en de gedachtegang verbonden, tegelijkertijd staat het ook los en kun je hiermee tappen in download.jpgdelen buiten het fysieke. Dit kan wanneer er op bepaalde momenten afstand genomen wordt van de opkomende gedachtes en overtuigingen, waar het fysieke, het materiële  de enige waarheid is. Op dat moment ontstaat er ruimte om buiten de mentale “gevangenis” te stappen, om op onderzoek uit te gaan. Want door het 1 voor even of geheel los te laten, ontstaat er ruimte om iets nieuws toe te laten. Het is dan ook een vorm van evolutie, waar gradaties van spiritualiteit gelden. Hoe meer je los kan laten, hoe meer je de volle mogelijkheid toelaat. De informatie die verstopt leek, is dan bereikbaar. Want het is er altijd, dogma’s en een beperkte kijk op de realiteit moeten losgelaten worden om een nieuwe mogelijkheid en waarheid toe te laten, om zo verder te zien dan alleen het materiële en de illusie van toeval. Het is het transcenderen naar hogere lagen van bewustzijn. Dit kan omdat ons lichaam en de wereld er omheen bestaat uit informatie wat niet vast en continue in beweging is, wat ik verder uitleg in het vibratie principe. Wat we zien is maar een klein deel van wat er is, van wat we kunnen zien en waarnemen.

Ik zal in de komende principes verder induiken in de lagen van bewustzijn en de wereld om ons heen. Waar we als mens een spirituele kracht hebben die onze mentaliteit kan verhogen. Iets wat in de huidige materiële gedachtegang nog altijd vaak terzijde wordt gelegd. Wat we met onze mentaliteit kunnen doen, is nog lang niet geheel duidelijk. Er zijn veel lagen die ontdekt worden, waarmee de mogelijkheid, invloed en focus voor de  mens vergroot kan worden. Waar het gestuurd worden wordt omgezet in het meer zelf sturen en kiezen. In verantwoordelijkheid, naastenliefde, kracht en geluk.

“Het principe van mentaliteit is toepasbaar op het materiële en het immateriële.”

Einde paragraaf:

Dit was de beschrijving van het principe mentalisme. Dit is van waaruit alles voortkomt. Waar de principe’s of te wel vaste wetten die in de wereld gelden uit ontstaan zijn. De principes versterken elkaar en creeeren het netwerk waarin we leven. Zij zijn de leidraad, waar vanuit de wereld logisch en gestructureerd beschreven kan worden. Voor verder informatie over dit principe en de volgenden, adviseer ik je om de eerder genoemde informatiemiddelen te raadplegen. Je zal in ieder geval bij het doorlopen van dit hoofdstuk gaan zien, dat de principe’s continue terugkomen in je eigen leven en dat van anderen. Zij zijn een vast gegeven en vanuit daar kan meer begrepen worden waarom de wereld nu zo is en welke kanten we op kunnen gaan. Alles gebaseerd op het maken van keuzes, bewust als onbewust. Beiden zullen hun afdruk hebben in de wereld en je eigen leven. Alles heeft een Oorzaak en een Gevolg. Alles beweegt in lijn met patronen en geometrie. Bij toepassing van de principes, is de wereld te begrijpen. Niets is toeval, alles heeft een betekenis. Jij en ik hebben onze rol daarin.

“We zijn allemaal zo gezegd goden binnen de lijnen van de universele gedachte. Iedereen is dan ook gelijk aan elkaar, niemand is beter of minder dan een ander. Wij creëren deze realiteit vanuit ons individu en vanuit de optelsom van alles in het verleden, heden en de toekomst. We zijn dan ook verantwoordelijk voor onszelf en tegelijkertijd het grote geheel.”

Be the player, or be the one who’s being played”