4.3 Het principe van vibratie

“Alles is in beweging. Er is geen moment van absolute rust”

Van het grote tot het kleine ontgaat niets dit principe. Het is een gegeven. Als je om je heen kijkt of bijvoorbeeld objecten aanraakt zijn deze voor ons gevoel vaak vast en bewegingsloos. Je brein ontcijfert het tenminste op deze manier. Maar in essentie bestaat alles, van een auto, weg, huis, planeten, water tot aan je lichaam allemaal uit kleine deeltjes en zijn deze deeltjes continue met elkaar in beweging. In continue vibratie en elk op een eigen frequentie. De samenhang en interactie tussen hen maakt onze realiteit zoals we die kennen.

Onvaste realiteit: 

De realiteit die wij zien is niet zo vast als we zo op het eerste oog denken. Ons brein en de ontcijfering van informatie, maakt er een begrijpelijk en gemeenschappelijk geheel van. Dit gemeenschappelijk geheel is je perceptie. De optische illusie die behandeld is in hoofdstuk 2 onderschrijft dit. Waar niet logische afbeeldingen, vormen, patronen door je brein mentaal om worden gezet in een zo logisch mogelijke realiteit. Dat doet het brein door patronen te gebruiken. De zo bekende mentale hokjes van waaruit we subjecten, onderdelen van de realiteit rangschikken in opvolgende aparte groepen.

Als je dieper kijkt in de materie van de werkelijkheid, zie je een meer werkelijke natuur die continue om ons heen beweegt. Dat zijn de bekende atomen. Atomen die als deeltjes in de wereld een minuscule kern atom-1013638_960_720hebben 0,01% vaste materie en een heleboel ruimte, ook wel mogelijkheid dan wel  informatie (99 %). Deze atomen waaruit onze omgeving bestaat, zijn continue in beweging. De 1 meer als de ander, maar altijd in beweging. Niet alleen in ons lichaam, maar in elk object en deel in de wereld om jou en mij heen.

Zoals eerder beschreven is het allemaal informatie en staan ze continue met elkaar in contact. De lucht, het water, de vaste ondergrond alles is continue in beweging en staat met elkaar in contact. Zie hiervoor de wereld om je heen als allemaal kleine deeltjes aan energie wat met elkaar in contact staat. Dat is meer reëel, als dat we normaal gesproken waarnemen.

Allemaal informatiedeeltjes die met elkaar in contact staan. De wereld en jij zijn dus continue in beweging en in interactie met elkaar. Met elk een maximum en minimum aan vibratie. Van het absolute nulpunt, maximale stilstand, tot het absolute hitte/vibratiepunt, de hoogste vorm van beweging. Alles in het universum beweegt binnen die polariteit. De opeenvolging van de vibraties, zijn golven aan informatie. De golfvormen die elk een eigen frequentie hebben en daarmee een eigen signaal en verhaal. De signalen met een bepaalde code die de 1 wel en de ander niet kan ontcijferen. Die het ene dier wel oppikt en het ander niet.

Vibratie is continue en uit zich in verschillende vormen. Ik zal een aantal hoofddelen eruit pakken, waardoor een beter beeld ontstaat van dit principe en deze kracht in de wereld.

Houdt bij de beschreven voorbeelden zo veel mogelijk de gedachte van onvastheid aan. Op die manier is makkelijker te doorzien hoe en op welke manieren vibratie werkt. Want ondanks de verschillende uitingen, frequenties van vibratie, hebben ze in de basis alleen maar overeenkomsten.

Dichtheid van materialen:

Dichtheid van materie is een goede indicatie van vibratie. Als voorbeeld kan ik het lichaam nemen wat bestaat uit miljarden cellen, die met elkaar samenwerken. Het lichaamsbewustzijn voert continue een programma uit van behoud en zonodig herstel. Dit is goed terug te zien als je kijkt naar het vibratieprincipe. Als mens sta je continue in contact  met de wereld buiten je. De wereld, waar de lucht, materialen, objecten en andere mensen of dieren allemaal een eigen trillingsniveau hebben. Van langzaam (koud), naar snel (warm). Warmbloeding en koudbloedig.

De cellen in je lichaam zijn continue in beweging om je op een gezonde temperatuur te houden. Wordt het te warm, dan zal het lichaam daarop reageren door processen in werking te zetten, die je vibratie naar beneden halen, zodat alle organen en cellen die het best functioneren bij een gezond trillingsniveau, weer in balans gebracht worden en kunnen overleven.

Andersom geldt dit precies hetzelfde bij kou. Je lichaam moet bij contact met kou, in de vorm van lage trilling, zich weer in balans brengen. Door de trilling te verhogen. De welbekende Nederlandse Iceman, Wim Hof heeft geleerd hoe hij dit proces op eigen wijze optimaliseert, zodat hij voor een langere periode de lage vibratie van ijs tegenhoudt. Mede door middel van ademhaling, meditatieve oefeningen en focus behaalt hij deze staat. Met een zelfgekozen gedachte en de daaruit voortvloeiende lichamelijke reactie, kan hij een proces in werking zetten, die eerder als niet natuurlijk werd gezien. Met als gevolg dat hij meer dan 2 uur lang in een bad met ijsklontjes kan liggen. Alles is energie.

Brandwonden en vibratie: 

Brandwonden ontstaan puur en alleen, omdat er contact ontstaat met een middel wat sterker of een heel stuk zwakker vibreert dan je huid, waardoor de klap van verschil in vibratie niet opgevangen wordt door je lichaam. Delen van lichaam worden uiteen gereten of vastgezet wordt, waardoor het zijn normale structuur verliest. Het zorgt ervoor dat in een kort tijdsbestek de deeltjes van je huid uit elkaar worden gestoten en uit het samenwerkingsverband wat ze hebben worden gerukt. Daarom werkt bijvoorbeeld iets lagere trilling goed als je met hitte in contact bent gekomen. De buitenste delen van je huid worden door de lage trilling in rust gebracht en van hoge vibratie teruggebracht naar een lagere. De vernietiging van de structuur in de huid wordt daardoor verminderd. Alles in de wereld staat met elkaar in contact en beïnvloed elkaar op deze wijze. Heb je een lage trilling in je hand, kou, dan zul je bij iemand met een hoge trilling vaak een stressreactie oproepen, omdat het lichaam uit balans raakt. Het wegtrekken van je hand is dan vaak een normale reactie. Het is bescherming tegen de lagere trilling. Hoe langer de ander zich vasthoudt, hoe meer hij of zij je lichamelijke trillingsniveau zal overnemen op die plek en vica versa.

Andere edel-materialen:

Bovenstaande wetenschap is toepasbaar op het lichaam, maar ook op elk ander element in de wereld, waaronder bjvoorbeeld ijzer, zilver, hout, water. Elk heeft zijn eigen structuur en samenwerking van onderlinge deeltjes. Staal heeft veel meer tijd nodig om warm te worden dan water. De dichtheid en de manier waarop de deeltjes onderling reageren is hier de oorzaak van.

Elk metaal heeft zijn eigen opbouw en dichtheid van atomen en daardoor ook elk een iets andere reactie op bijvoorbeeld hoge trilling, warmte genoemd of lagere trilling wat kou wordt genoemd. Onze zon is een mooi voorbeeld van een object die door kernfusie zo’n hoge trilling creëert, dat het zijn warmte en licht overbrengt aan de omringende planeten. De hitte die ontstaat door fusie van verschillende elementen wat een chemische reactie tot gevolg heeft, zorgen gezamenlijk voor een intense vibratie, waardoor als gevolg daarvan licht en warmte uitgezonden wordt het universum in. Juist die warmte en het licht zorgen ervoor dat er leven mogelijk is op deze wereld. Zou de zon wegvallen, dan missen we warmte, waardoor onze cellen langzamerhand stil komen te staan. Onder de 37/38 graden hebben we al moeite om voort te bestaan. Ons lichaam trilt dan minder snel en wordt daardoor automatisch stijver. Met als gevolg uitval van lichaamsdelen.

De verschillende vormen en niveau’s van vibratie:

Je hebt verschillende vormen en niveaus binnen vibratie, die een bepaalde staat opleveren. Een paar van de niveaus van vibratie zijn magnetisme, warmte, elektriciteit en licht.

Magnetisme is in een beknopte omschrijving, de kracht van aantrekking en afstoting die overal geld in het universum.

Warmte een product van de mate van trilling wat tussen twee onderdelen ontstaat doormiddel van samenkomst.

Elektriciteit een product wat ontstaat uit de reactie tussen 2 verschillend geladen deeltjes, de proton is positief geladen en de elektron negatief, met als stabilisator de neutron die neutraal is. De meeste tot alle deeltjes in het universum bestaan uit een bepaalde mate van deze 3 elementen. De mate waarin ze samenwerken of tot elkaar aantrekken bepaald de waarde van het element. Alle tot nu toe bekende atoom elementen zijn vastgelegd in het periodieke systeem.

De interactie tussen positief en negatief geladen deeltjes creëert een bepaalde spanning.  Deze spanning is elektriciteit. Hoe meer spanning, hoe meer stroom en hoe meer trilling van de deeltjes. Als mens zijn we er achter gekomen dat bijvoorbeeld het verbranden van kolen veel energie, trilling of te wel energie oplevert, waarmee turbines aangedreven worden, die weer elektrische energie opwekken, wat doorgegeven wordt aan het elektriciteitsnet en als eindstation onze elektrische apparaten aandrijft. Het opladen van je telefoonaccu, de elektrische auto, het aandrijven van je stofzuiger, computer, koffieapparaat, de lantaarnpalen in je stad, licht.

Alles wat om ons heen elektriciteit gebruikt werkt eenvoudig gezien op deze manier. De mens heeft gebruik gemaakt van het opwekken van elektrische energie, door het verbranden van kolen, door het opvangen van lichtenergie via zonnecollectors, het opvangen van windenergie via turbines, kernenergie. Allerlei vormen van energieopwekking wat gebaseerd op het vibratieprincipe. Allerlei vormen die we fysiek waar kunnen nemen. Op dit moment zijn er wetenschappers bezig om buiten het fysiek waarneembare te zoeken naar vormen van energie om in de schone energiebehoefte te voorzien.

Als laatste niveau behandel ik de trilling in de vorm van licht en kleur. Bij een bepaalde mate van trilling ontstaat licht als product. Dit licht is door onze ogen op te vangen en te verwerken. Maar wel pas bij een bepaald trillingsniveau. Ook wel het lichtspectrum genoemd. Alles binnen dit lichtspectrum is iets wat wij als mens kunnen zien. Buiten het lichtspectrum is een veel bredere wereld die wij niet met het oog kunnen waarnemen, omdat ons brein de mate van vibrerende deeltjes voor ons niet bewust kan ontcijferen. De vraag is of het dan wel onbewust gebeurd. Dat antwoord ben ik tot op heden niet tegengekomen.

Het door ons waarneembare lichtspectrum is terug te zien op onderstaande afbeelding. Een klein deel van alle informatie in het universum, wat allemaal golfvormen zijn, is door ons via de ogen waarneembaar. Bovenaan de afbeelding zie je een op en neer gaande lijn. Dit is de mate van frequentie. Hoe meer iets trilt, hoe verder de vorm of te wel het niveau van de staat veranderd. Ergens in het tot nu toe bekende midden is het voor ons zichtbare lichtspectrum, wat zich uit in de kleuren van de regenboog. Die bij regen allemaal tegelijk zichtbaar worden en continue aanwezig zijn in ons realiteit, die wij elke seconde, minuut en uur ontcijferen.

spectrum_1Bij het

Menselijke mentale vibratie en staat van zijn:

Licht en de kleuren:

Een inzicht die ik kreeg vanuit het hermitische leerboek is dat bij de mate van trilling een kleur ontstaat. Hoe sneller deeltjes trillen, hoe verder de kleur zal veranderen, van onze bekende beginkleur rood tot aan violet. Alles wat buiten deze kleuren komt, kunnen wij mensen zoals hiervoor besproken niet zien, daarop zijn onze ogen niet aangepast. Het houdt niet in dat het niet bestaat, maar dat ons brein het gewoon niet kan ontcijferen. Dat is ook de reden dat de kleuren lager dan het rode spectrum (lage frequentie), infra-rood worden genoemd, beneden het rode spectrum. De kleuren buiten het voor ons maximaal waarneembare paarse kleur spectrum wordt ultra-violet genoemd (hogere frequentie). Alles wat daarbuiten valt zien we niet, maar is er wel, continue.

Ik heb het gegeven van kleur en vibratie toegepast op het spirituele. Dit doe ik omdat ik de correlatie tussen beiden te groot vond om niet mijn hypothese hierop los te laten. Het viel me na meditatie en filosoferen op, dat juist de kleuren in ons lichtspectrum een belangrijke rol speelden in de spirituele leer. Niet alleen dat. De laagste trilling in de vorm van rood en de hoogste trilling in de vorm van paars komen precies zo terug in de spirituele leer. Voor mij is dat geen toeval en om die reden zal ik hier dieper op ingaan. Juist omdat het goed is om spiritualiteit en wetenschap waar het kan samen te voegen. Dit is zo’n positie.

De leer van het Hindoeïsme en boeddhisme schrijven en spreken over de Chakra’s. Welke zijn opgebouwd uit 7 hoofdchakra’s, zoals hieronder afgebeeld. Als je naar de afbeelding kijkt moet je eigenlijk direct al wat opvallen.

Kas-ir-cakras-un-kada-2.jpg

De chakra’s staan elk voor een bepaalde vibratiestaat, van laag naar hoog. In de leer van de chakra’s heeft elke chakra een kwaliteit of te wel eigenschap. Elke chakra staat daarbij voor een energieknooppunt die jou gezamenlijk complementeren. Van lage naar hoge energie en van een basis bewustzijn, tot een hoger en verlichtend spiritueel bewustzijn. De wijsheren en vrouwen van de chakra leer, lijken te begrijpen wat het principe van vibratie inhoud en hoe zich dit verhoudt tot het menselijk lichaam.

Het lagere, basis bewustzijn, waar de rode, oranje en gele chakra voor staan passen precies in de staat van lage frequentie, lage trilling. Wij als mens hebben een bepaalde trilling, een bepaalde frequentie. Die we kunnen verhogen of verlagen. Een mooi voorbeeld hiervan is een positieve of negatieve instelling, een open-minded instelling of juist een gesloten instelling. Ze hebben allemaal invloed op je gemoedstoestand. Wat een gevolg is op de oorzaak, dat je je trillingsniveau hebt aangepast. Zoals ik eerder beschreef is alles energie en de mate waarin iets virbreert bepaald de vorm en staat van het object, van jou en mij. Niet alleen voor onze lichamelijke vorm, maar ook bijvoorbeeld onze mentale staat, de mate van bewustzijn. Hierin is het voorbeeld van de chakra’s van belang om inzicht te krijgen in de lagere en hogere staten of driften die we hebben. Simpel onderzoek naar de eigenschappen van elke chakra brengt je bij kennis over de lagere en hogere vormen van bewustzijn en het leven.

Alles is energie, een opvolging van trillingen die als muziekstukken de realiteit om ons heen vormen. Jij en ik zijn een muziekstuk wat zich afspeelt in het meesterstuk wat  universum heet.

Hersengolven en vibratie:

Onze hersenen hebben verschillende fases van frequentie, die een bepaalde staat in ons teweeg brengen. Welke bewust dan wel onbewust in gang gezet wordt. Deze hersengolven  bestaan uit de volgende 5 hoofdgroepen, Delta, Theta, Alpha, Beta en Gamma golven. De mate van frequentie en daarmee golf, geeft de staat van zijn aan.  In onderstaande afbeelding kun je de verschillende frequenties bekijken en de staat die zij in ons creëren. Van slaapstand, tot opgewekt en actief.

Brain-waves-large.jpg

Hier komt het principe van polariteit om de hoek kijken. Waar een hoge mate van frequentie zorgt voor een heldere en opgewekte staat en een lagere frequentie behaald wordt bij mediteren en als laagste slaap.

Als je slaapt heb je binnen de frequentie delta, verschillende slaapfases die elk een eigen frequentie hebben en je in een slaapcyclus brengen. Door de slaapcyclus verwerk je informatie die je overdag hebt opgepikt en je gaat dromen als je in een diepe slaap komt. Van lichte tot diepe slaap. De Rem slaap of ook wel droom/diepe slaap zorgt voor verwerking van informatie en het opbouwen van geheugen. Elk van de 5 slaapfases, waarvan je er 3 a 4 per nacht gemiddeld meemaakt, zorgen voor herstel op meerdere mentale gebieden.

Slaap is dan ook goed voorbeeld hoe vibratie, trilling en de frequentie ervan een andere invloed heeft op jou als bewustzijn. Een andere mate van trilling zorgt ervoor dat jouw beleving anders wordt en het wakkere leven weer anders wordt beleefd. Je kan zelfs in je droom wakker worden en sturen wat je wil doen, ook wel de lucide droom. Je hebt door dat je slaapt en kan daardoor de droom gaan vormen zoals jij het wil. Dit heeft ook weer met frequentie  te maken, waardoor je bewustzijn controle neemt over de droomfunctie. Het kan allemaal door keuze, focus en training

Frequentie en vibratie zijn daarmee van groot belang voor onszelf en hoe we in de wereld staan. Het is een basisprincipe die continue invloed uitoefent. Dat is iets moois, het geeft ons de mogelijkheid om bewust trillingsniveaus te verhogen of te verlagen. Dit in bepaalde mate.

Vaste patronen van vibratie:

Bovenstaande voorbeelden laten op meerdere wijzes zien op welke manier vibratie allemaal voor komt. In het boek heb ik vaker geschreven over vaste patronen, de geometrische basis van onze wereld en de fractale. Vibratie is een basisprincipe in onze wereld die onze wereld vorm geeft en waarmee we continue interactie hebben, zowel in de externe wereld als de interne wereld. Het zijn allemaal staten van zijn. Allemaal realiteiten die we als mens en dier ervaren. Het feit is, dat er vaste patronen aan het werk zijn, die een bepaalde staat van zijn creëren. De mate van frequentie. Om dit verder te verklaren, heb ik hieronder een aantal afbeeldingen geplaatst, welke gemaakt zijn met een plaat, waarop zoutkorrels zijn verspreid. Deze zoutkorrels worden doormiddel van frequente trilling in een bepaalde staat gebracht. De mate van trilling bepaald welke vorm je ziet. Hoe hoger de frequentie hoe complexer de vormen worden.

“Vaste geometrie aangetoond door Alexander Lauterwasser.”

74f0b90fd3dd80fa3fdeaedc81a7abfb.jpg

Dit bleek niet alleen zo’n effect op zoutkorrels te hebben, maar ook op waterdruppels. In overeenkomst met onze eigen menselijke opmaak, zo rond de 70% uit water, zegt dit iets over ons en bijvoorbeeld de mate waarin we bijvoorbeeld geraakt worden door bepaalde muziek en de emoties en energie die het losmaakt. Het brengt je vaak in een bepaalde staat. Muziek is frequentie, wij zijn frequentie en daarmee is muziek en ritme automatisch met elkaar verbonden en een belangrijke factor in het leven van een mens. Alles is dan ook in essentie muziek, van het aanslaan van de snaren op een gitaar, de stem die je ten gehore brengt, je liefdesrelatie met de ups en downs, tot je hele levensloop en de wereld in zijn geheel. Alles is muziek, alles is ritme en alles is in elkaar terug te vinden. In het groot, in het klein. Van binnen en van buiten.

Doorzie het principe van vibratie en doorzie daarmee je menselijke natuur en mogelijke potentie. 

“Alles is vibratie, alles is frequentie verstopt in geweldige vormen. “

“De mens bestaat voor 70% uit water. Voor 70% uit een stof die als basis de meest bijzondere geometrische vormen heeft. Wij zijn Super. Super mooi. Vergeet dat niet. We zijn een bron aan creatieve potentie”

elke-sneeuwvlok-is-anders-8-489