4.8 Het principe van Geslacht

Alles bezit zowel het mannelijke en vrouwelijke. Beiden komen in alles terug en vullen elkaar aan. Onderdrukking van 1 zorgt voor disbalans in het geheel. Dit geld zoals de wet van correspondentie aangeeft, voor alles in het groot en in het klein. Maar hoe kan het principe van geslacht buiten de altijd al aanwezige scheidingslijn van man en vrouw worden beschreven? Want het is duidelijk dat alle organismes een vrouwelijk en mannelijk deel hebben en de voortplanting op deze manier tot stand komt. Het komt zelfs voor dat organismes zichzelf bevruchten, omdat ze zowel het fysieke mannelijke als vrouwelijke deel in zich hebben. Waarom gebeurd dat en hoe kan dat. Hoever zijn mannen en vrouwen nou daadwerkelijk van elkaar verwijderd? Is het logisch dat in onze huidige wereld het 1 nog altijd meer wordt onderdrukt dan het ander? Dat wordt allemaal meer duidelijk via het doornemen van deze paragraaf.

De atoom en het principe van geslacht:  

In de Kybalion wordt als uitleg van het principe, een atoom als voorbeeld gebruikt. Ik vindt dat een perfecte methode om het principe van geslacht uit te leggen. Juist omdat je bij het kleine begint en het daardoor altijd terugkomt in het grote. Een stuk tekst wat veel wijsheid in zich heeft.

De atom (adam/Eva) en geslacht:

Wij als mens bestaan in de materiële wereld uit een samenwerking tussen triljoenen atomen, zoals eerder beschreven. Elk atoom is op zichzelf een deeltje wat meerdere elementen bevat, waaronder de hoofdbestanddelen, de proton welke de kern is en de electron die om de kern heen cirkelt. De kern zijn zogezegd positief en de electrons eromheen negatief. Zij trekken elkaar aan en zijn continue met elkaar in contact en kunnen zowel een spanning als een nieuw gevormd atoom creëren door interactie met andere atomen.

De kern van een atoom staat voor het mannelijke en de electrons eromheen voor het vrouwelijke. Wat in verschillende vormen een mogelijkheid en invulling geeft aan informatie. Dit zie je terug in de huidige wereld waar de atoom in vele verschillende vormen terugkomt en continue wisselt van informatie via interactie tussen protonen en electronen. Via het proces van ritme, interactie en oorzaak en gevolg ontstaat er beweging in nieuwe complexere vormen genaamd evolutie. Het heilige schrift van de bijbel, het jodendom, de islam en het sumerische spreken over de 2 delen die uit 1 zijn voortgekomen. Zowel de Adam als een deel, het mannelijke als het vrouwelijke de Eva die uit het deel van de Adam is gemaakt. Samen zijn ze gemaakt om 1 geheel te vormen met elkaar. Door de verbinding met elkaar ontstaat er beweging, connectie en leven. Eva wordt vaak gezien als de negatieve lading, omdat zij volgens het schrift Adam verleid heeft om samen te eten van de boom van kennis van goed en fout, waardoor zo zegt het verhaal, beiden zijn verbannen naar een lager gelegen niveau via de zondeval. In een opvolgende zoektocht gaan zij door het leven, om de weg terug naar balans te vinden. De kern van de Atom, Adam en het vrouwelijke deel de Electron, de Eva. Zijn bij samenkomst  1.

Het vrouwelijke en mannelijke aspect is dan ook van groot belang. Er wordt te vaak gesproken over de plus en min, de positief en negatief geladen delen van een atoom. Tegelijkertijd is dit onjuist als we buiten het verhaal om gaan. Het zijn in essentie 2 krachten die met elkaar in contact treden en zo een reactie oproepen. Zonder deze interactie is er geen spanning, geen energie en geen creatie. Wij zouden er dan ook niet zijn geweest. Door continue interactie tussen atomen in de wereld en opvolgende creatie en vernietiging van de stabiele structuur van de atomen onderling (oorzaak en gevolg), zijn er steeds complexere vormen ontstaan. De mannelijke en vrouwelijke vormen bij mens, dier en plant, die door samenkomst van het mannelijke en vrouwelijke nieuwe generaties creëren die opeenvolgend hetzelfde doen.

Het mannelijke en vrouwelijke deel van de atoom:

De proton is de kern van een atoom en de electron beweegt hier in eenzelfde getallen als het proton omheen in circulaire bewegingen. Net zoals je de circulaire bewegingen terugziet in ons planetenstelsel om de zon als melkwegstels. De kern van een atoom is continue op zoek naar balans. De gezochte balans wordt pas gevonden wanneer zowel het vrouwelijke en mannelijke deel gelijk in aantal is. Want protonen en electronen kunnen in een atoom in meerdere aantallen voorkomen.

Toch verandert dit nog weleens, door beweging en interactie met andere atomen komt het voor dat het vrouwelijke deel overgaat naar een ander of andersom wordt toegevoegd aan de al aanwezige atoom. Dit wordt ook wel in wetenschappelijke termen ionisering genoemd. Dit komt omdat er continue een staat van balans gezocht wordt. Dit is heel vaak continue processen niet aanwezig. Wat er dan gebeurd, is dat een atoom dan wel negatief of positief is geladen. Negatief ontstaat wanneer een atoom meer elektronen, dan wel vrouwelijke energie heeft dan protonen, mannelijke. Positief wanneer de atoom minder elektronen dan protonen heeft. Als de negatieve dan wel positieve geladen atoom interactie heeft met andere atomen, zullen eratoom.jpg verschillende  reacties ontstaan, zoals spanning, magnetisme, licht, warmte, hitte, elektriciteit, explosiviteit en het ontstaan van andere stoffen op de atoomladder. Dit is een standaard en continuerend proces in zowel ons lichaam, je auto die rijdt, sex, vulkaanuitbarstingen en bijvoorbeeld de zuurstof die uit CO2 ontstaat via fotosynthese door de bomen.

Continue zijn atomen op zoek naar balans. Bij balans is de spanning goed en is er geen noodzaak naar aanvulling of afstoting van de vrouwelijke energie.

Het is zo dat wij als mens, man of vrouw allemaal miljarden van deze atomen in ons hebben. Allemaal in verschillende samenstellingen. Er vinden dan ook continue processen in ons lichaam plaats die ervoor zorgen dat je cellen vernieuwen, je eten  omgezet wordt in energie, je gedachten hebt, je spieren bewogen kunnen worden, je emoties voelt en je allerlei acties uit kan voeren via electrische signalen die in je hersenen vuren. Ben je man of vrouw, dat maakt niet uit. Beide geslachten hebben in de basis het mannelijke en vrouwelijke deel in zich via de basis van het atoom. We zijn in essentie alleen anders omdat ons chromosoom wat een belangrijke functie heeft net iets anders is bij de man als bij de vrouw. De vrouwen hebben de XX chromosoom en de mannen het XI chromosoom. Het brengt daardoor net iets andere hormonale processen in ons teweeg, zorgt voor een andere lichaamsbouw en zorgt ervoor dat we de realiteit om ons heen net iets anders ontcijferen. Verschil tussen man en vrouw is er dan ook altijd. Dit is ook iets wat gerespecteerd moet worden, tegelijkertijd is het man en vrouw principe altijd in ons aanwezig en zijn we ook continue op zoek naar de balans hiervan in onszelf. Net zoals onze atomen dat doen en de wereld in het groot dat doet. Alles zoekt stabiliteit in de chaos van continue interactie tussen informatiedeeltjes.

In het groot is die brij aan deeltjes vanuit een Big Bang omgezet schijven van energie, die langzamerhand via interactie en aantrekking planeten, kometen en zonnen vormden. Op onze planeet is hetzelfde proces doorgegaan en heeft zich steeds meer stabiliteit en orde gevormd, wat resulteert in de steeds complexere wereld om ons heen, waar wij nu een deel van uitmaken. Wij zijn nu het meest complexe, dan wel meest in onbalans geraakte onderdeel van het leven. Het vrouwelijke en mannelijke in onze wereld moet in balans zijn om de kracht van de man en vrouw optimaal te gebruiken voor een betere wereld.

Op zoek naar balans

Wij als mens bezitten allemaal beide geslachten. Mannelijke en vrouwelijke delen in ons. Tegelijkertijd moeten we dit niet volop uitvoeren, maar tegelijkertijd zien dat er wel degelijk verschillen zijn. Toch zoeken we als mens continue naar die balans in ons leven via onze acties. Het is niet voor niets een zoektocht die we doorgaan. Deze zoektocht wordt vaak niet zonder schade doorlopen. Toch kun je het principe van geslacht en bijvoorbeeld de zoektocht naar balans heel goed terug zien in onze interactie met de natuur als onze relaties met elkaar. Continue is er een interactie waar een bepaald persoon meer bij je past dan een ander. Waar je continue op zoek gaat naar hetzelfde. Wat in het ene geval positief kan zijn als in het andere geval negatief. Vaak is het een gevolg vanuit de opvoeding, de aangeleerde identiteit. Je kan pas echt in balans zijn als je jezelf niet laat sturen door aangeleerde gedachtes, maar onderzoekt wat waar is en wat niet. Want de daadwerkelijke balans bepaal jezelf binnen de interacties met mensen, dieren en de natuur om je heen.

Een waarheid zit in de uitspraak van Jezus in het Thomas Evangelie, welke door de Gnostiek wordt gebruikt om onderzoek te doen naar verlichting voor het individu. “Pas wanneer de twee één wordt zul je jezelf, de waarheid en daarmee het innerlijke koninkrijk vinden. Een krachtige uitspraak die interpreteerbaar is. Interpreteerbaar ten opzichte van het principe van geslacht. Pas wanneer het vrouwelijke en mannelijke samenkomt en daardoor met elkaar in balans zijn, zal het koninkrijk gevonden worden.

Als mens heb je altijd een balans die gevonden kan worden, omdat dit eigenlijk automatisch geschreven staat in jezelf. Het is de normale staat. Alleen wordt van jongs af aan iemand gemodelleerd. Daarom ook het principe wat in dit boek heel erg geldt, dat er balans gecreëerd moet worden in jezelf. Mede door de linker en rechterhersenhelft gelijk te behandelen en te trainen en bijvoorbeeld via een meditatieve staat balans te zonnestelsel-12833509.jpgbrengen tussen het mannelijke en vrouwelijke deel. Zorg je voor balans en creëer je automatisch een steeds gezondere wereld. Zoals atomen botsen en energie opwekken, en zowel afstoting als aantrekking creëren, heb je als mens hier ook continue mee te maken. Wij zijn de opeenstapeling van die kleine delen. Die in het klein “simpel” zijn en in het groot tot veel complexere gedragingen zorgen. Balans is de plek waarbij je beide krachten, zowel het mannelijke en vrouwelijke gebruikt, om jezelf zo sterk mogelijk in de wereld te zetten. Wij ontsnappen niet aan die regel. De disbalans in de wereld is dan ook terug te zien in de huidige wereld, waarin de kracht van het vrouwelijke nog steeds sterk onderdrukt wordt, mede door angst van het mannelijke. Pas wanneer beiden krachten zich volop kunnen uiten, zal er een gezondere wereld ontstaan. Dan vloeit de energie en zijn beide kwaliteiten die beide geslachten bezitten volop aanwezig,

De kracht van het vrouwelijke en het mannelijke:

Het vrouwelijke deel staat voor intuïtie, hart, compassie en gevoel. Het mannelijke deel staat voor actie, kracht, het doelbepalende en de rationaliteit Door de interactie van beide krachten, krijg je de mens. Die op de ladder van polariteit elk een eigen vorm van (dis)balans heeft. Beide krachten en facetten complementeren elkaar. Een overdaad van het 1 zorgt voor een wereld die niet in balans is. Beiden zijn van belang om een wereld te creëren waar alles is een harmonie leeft.

De verbintenis tussen beide is de ultieme staat, zowel lichamelijk (fysiek), mentaal (hersenen) en geestelijk (spiritueel). Beide krachten creëren gezamenlijk op meerdere niveaus het ultieme en zoals de weg van de miljarden en miljoenen jaren is gegaan, zo zal de weg verder doorgaan via volgende generaties en steeds complexere vormen.

Van het klein naar het groot:

Ik heb in het stuk een aantal voorbeelden gegeven over het kleine en het grote en dat het overal toepasbaar is. Het belangrijkste om te begrijpen is het feit dat een atoom twee krachten heeft en dat wij als mens, maar ook alles om ons heen geheel bestaat uit miljarden x miljarden van deze completo.jpgdeeltjes in allerlei samenstellingen. Iedereen heeft dus op elk vlak mannelijke en vrouwelijke krachten in zich. Dat is de natuurlijke staat en de staat van balans en positieve ontwikkeling. Niemand ontkomt hieraan. We zijn beide, ondanks de verschillen van lichamen en voorkeuren voor het andere geslacht voor elkaar gemaakt. Onderdrukking van het 1 of het andere geslacht, is dan ook gezien de waarheid, de grootste aanslag op het individu als de omgeving zelf. Iemand die dat doet laat een staat zien, die niet in balans is en leeft op een geloof van angst, onwetendheid, controle en zelfhaat, waardoor de ander het moet ontgelden. Dit is een staat van disbalans en kan alleen opgelost worden door de persoon zelf. Ieder maakt zijn eigen perceptie en staat in de wereld, dan wel bewust als onbewust.

Iemand die niet in balans is, is ook makkelijker beïnvloedbaar door gedachtes of door anderen.

Conclusie: 

Bovenstaande beschrijving is op alles van toepassing. Het 1 is metafoor voor het ander. Alles komt in alles terug en niets ontsnapt aan deze wet van aantrekking en geslacht. Een mooi einde van deze paragraaf en een begin van de volgende. Het principe van Wil, wat staat voor de kracht van liefde en creatie. Wat de brandstof en kracht is achter onze eigen rol in de wereld, maar ook die van alles om je heen.

Het mannelijke en vrouwelijke principe. Overal geldend en allemaal met eenzelfde basis. Doorzie de basis en begrijp de uiting. Zo in het groot, zo in het klein, is in essentie alles 1.  

Extra, De neutron:

De neutron, is 1 van de 3 hoofddelen van een atoom. Welke behoort tot de kern van de atoom en het mannelijke en vrouwelijke deel tegelijkertijd in zich heeft en daarmee zowel plus en min geladen is.