Rol 2, de Onderdanige

De rol van onderdanigheid aan een externe macht:

Laag nog hoge vibratie, lauw

Een onderdanig persoon is iemand die in onzekerheid leeft en op zoek is naar zekerheid en veiligheid. Deze zekerheid vindt hij/zij buiten zichzelf. Een onderdanige is daarmee net zoals een controlefreak op zoek naar een uitweg, uit een angstige/onzekere situatie. Het verschil met een controlefreak zit hem in het feit dat een controlefreak gaat domineren en de wereld om hem heen aan zich probeert te onderwerpen, via onderdrukking en misleiden. Een onderdanige daarentegen geeft zich over aan deze externe macht en stelt zich volgzaam op (controlefreak).

download-5

Aan wie is de onderdanige onderdanig:

De onderdanigheid aan een externe macht doet de onderdanige bij woord en daad. Het zijn de mensen die in het “gelid” leven. Zij die vaste patronen aanhouden en die niet buiten de box denken. Ook wel de volgers van onze tijd, vaak niet zelf denkend en risico nemend. Het zijn de personen die zich door een externe autoriteit, in de vorm van religieuze instellingen, de overheid, koningschap, de media, cultuur, laten vertellen hoe de wereld in elkaar zit, zonder zelf afstand te nemen en objectief na te gaan of iets wat ze verteld wordt wel waar is. Met als gevolg dat hun volgende acties in lijn zullen zijn met wat de controlefreak voor ogen heeft. Onwetend gaan ze door het leven.

Zij volgen op, in plaats van af te vragen of iets wel daadwerkelijk juist of onjuist is. Bang voor het onbekende. Met als gevolg het afwijzen wat niet in het plaatje van hun identiteit/autoriteit past. Hierdoor sluiten ze zich af voor een deel van de wereld die ook bestaat. De wortel van deze (bewuste) onwetendheid) ligt vaak bij de opvoeding. Het zijn de modelkinderen van de maatschappij.  Alles wat hiervan afwijkt wordt vaak als minder, apart, mogelijk zelfs ongewenst gezien. Zij worden dan ook bijgeslepen door de opvoeders, de maatschappij en de gezaghebbende autoriteit, door ze te straffen voor wat niet juist en te belonen voor wat juist is.

Vrijheid voor een onderdanige wordt dan ook vak gezien als het naleven van de regels die gesteld worden door de autoriteiten in de vorm van religie, overheid, tradities, cultuur. Van echte vrijheid is dan ook geen sprake.

Gevaar voor absolute autoriteiten:

Individuele vrijheid of het anders zijn dan gewenst, is een gevaar voor het instituut waaraan een onderdanige onderdanig aan is. Angst en aangeleerde identiteit zijn hierbij de grootste drijfveer om alles in stand te houden zoals het op dat moment is, in plaats van de onzekerheid, het onbekende in te gaan. Dit is iets wat je nu nog steeds heel veel in de wereld ziet. Een deel van de mens denkt niet in vele overeenkomsten, maar in de weinige verschillen.

Een oorzaak: 

Is het feit dat een kind geboren wordt uit vrijheid en geboren is in een omgeving van gebondenheid. Allerlei regels worden ons eigen gemaakt en de identiteit wordt elk moment, na moment, dag bij dag, jaar bij jaar geboetseerd. De grondslag hiervan ligt bij de opvoeding en de maatschappij, waar regels opgelegd worden en naleving wordt vereist. Het modelkind wordt hiermee zo goed mogelijk gecreëerd.

De theoretische basis van het kind in ontwikkeling en de impact op het brein, wordt in hoofdstuk 2 verder uitgelegd. Voor nu zal ik het houden bij 2 voorbeelden, die heel simpel beschrijven wat opvoeding en de latere kijk op externe autoriteit voor invloed heeft.

Voorbeeld 1:

Toen ik 16 jaar was, ging ik op bezoek bij een vriend van mij. Een vriend waarvan ik wist dat hij en zijn familie streng baptist waren. Het was enorm gezellig bij hun thuis. We hebben gegeten, gedronken, veel gepraat en met z’n tweeën waren we vaker aan het voetballen. Op een dag dat ik bij hun wegging, kwam zijn zus eraan. Ze zei tegen mij, waar iedereen knikkend bij stond, dat ze mij niet kwijt wilden raken. Ik was benieuwd waaraan ze mij kwijt zouden raken en vroeg hiernaar. Zij gaf mij als antwoord, dat wanneer ik niet in (hun) god geloofde en niet met hun stroming meeging, ik achterbleef op aarde, ook wel de toekomstige hel. Er was blijkbaar alleen plek voor de gekozen familie en hun groep gelijkgestemden.  Alleen als ik met hun geloof deelde zou ik meegaan met een trap naar de hemel toe op de dag des oordeels. Ze vertelde mij dit terwijl de tranen over wangen rolden, Ik was enorm verbaasd over wat ze me vertelde en vroeg me af waar die gedachte vandaan kwam. In de loop van de jaren is me dat duidelijk geworden en werd de waarheid achter haar en vele mede gelovigen in welk geloof dan ook meer zichtbaar.

Van jongs af aan had ze geleerd wat volgens haar ouders en de familie “de weg” was. Achteraf kom je erachter dat er in essentie sprake is van indoctrinatie. Zij was van jongs af aan gevoed met de gedachte dat de stroming van haar ouders juist was. Alles wat anders was, klopte niet of was niet de weg naar het ultieme. Hierdoor sluiten ze zich af van andere geloofsovertuigen of proberen ze mensen die iets anders aanhangen te overtuigen dat hun weg de beste is.

Dit is een voorbeeld van een aangeleerde identiteit tot onderdanigheid aan de autoriteit religie en familie, waardoor ze oogkleppen op hebben voor andere ideeen over de wereld. Toch ziet zij, haar familie en de gemeenschap dit als waarheid en de ultieme weg. Ik zie het in ieder geval als een vorm van indoctrinatie en een methode tot onderdanig maken van iemand aan een bepaalde religie via angst imboezeming en het geven van een gekozen oplossing, de verlossing door onderdanig te zijn. Ook wel een vorm van de hegalian dialectic die eerder in  het hoofdstuk van de controlfreak is besproken.

Het modelkind is daarin voltooit. Een mentaal ziekelijke staat. Waarin de zij en wij gedachte aanwezig is. “Je bent met ons of zonder ons”.

Voorbeeld 2

Gaat over het Indiase kasten systeem en het feit dat het kiezen voor “echte” liefde uit den boze is. Te vaak hoor je over de traditie die door familie-eer in stand gehouden wordt. Waar kinderen die voor zichzelf en voor liefde kiezen buiten de familie om mishandeld, vernederd en zelf in de vorm van eerwraak vermoord worden door ouders, broers/zussen, ooms, tantes of de stam. Ik denk dat haast iedere Nederlander zich afvraagt hoe families dit soort vreselijke daden kunnen uitvoeren. Waar als reden door de families wordt aangegeven dat anders de familie-eer zou worden besmet. Men gaat zover om de familie-eer, de aangeleerde traditie te beschermen dat ze het liefste bezit wat ze hebben te mishandelen of zelfs te vermoorden. Je eigen kind, je broer/zus, neef/nicht, ouder. Als je dat doet, moet je ver gaan om de kracht van liefde weg te cijferen.

De onderdanigheid aan familie, tradities en cultuur: 

Bovenstaande laat daarbij zien dat het niet alleen maar religies, overheden, media etc zijn, die negatief beïnvloeden en bepalen wat er gebeurd. Het zijn ook de tradities, families en culturen die in bepaalde gevallen onderdrukkende wetten en regels nastreven en ervoor zorgen dat mensen die diep van binnen van de andere houden, vreselijke misdaden tegen elkaar uithalen.

Het gevaar van onwetendheid en onderdanigheid: 

Onderdanigheid is dan ook een groot gevaar voor de persoon zelf, maar zoals hierboven ook te lezen is voor de omgeving. Onderdanigheid is de gevaarlijke vorm van de menselijke staat en tegelijkertijd de meest voorkomende. Het zorgt namelijk voor afhankelijkheid, dualiteit tussen groepen en het opvolgen van orders dan wel opgelegd of aangeleerd als jongere. De aangeleerde keuze is bij hen dominant boven de eigen keuze.

honour_killing_oscar.jpg

Voorbeeld eerwraak India

Eerwraak: ook in India (zwaar schokkende video)

De blijvende mentale gevangenis:

De mensen die een deel van de wereld afwijzen, zijn ontvankelijk voor de verleidingen van een vorm van autoriteit die hen ondersteund en verteld wat de waarheid is. Juist omdat zij niet voor de wereld openstaan en bevooroordeeld zijn, kunnen zij de wereld niet onder ogen zien zoals die is. Hun perceptie laat alleen het deel van de wereld zien wat door hun te accepteren is. Niet wat juist is. Doordat je een deel niet ziet of wil zien, ben je ontvankelijk voor de waarheid en orders van een ander. Want het niet weten kan in bepaalde gevallen onzekerheid opleveren, die een persoon onvankelijker maakt voor onderdanigheid. mental-slavery.jpg

Verantwoordelijkheid en het openstaan voor de wereld om hun heen wordt daarmee weggecijferd voor de zekerheid die een controlfreak hen biedt. Onwetenheid is heilig boven wetendheid.

Mensen die onderdanig zijn praten hun acties ook goed, omdat het een rol is die ze spelen. Alleen door het goed te praten kan een onderdanige anderen straffen en belonen naar de regels van een controlfreak.

Jammergenoeg voor hen is dit  onjuist. Rechtvaardiging ontstaat niet omdat een leider zegt dat iets juist is. Waarheid zit in je morele kompas die altijd aanwezig is en waarmee je altijd in contact staat. Een onderdanige heeft alleen het contact met dit morele kompas verbroken, zodat hij of zij de acties kan uitvoeren die van hem gevraagd worden, ook al zijn ze in essentie niet juist.

Afstand nemen van je morele kompas is puur gebaseerd op een illusie. Kwaad wordt niet goed en goed wordt niet kwaad.

De autoriteit religie.

Religie is een interessant voorbeeld van een sterke globale autoriteit,

Je hebt vele verschillende religies, elk met een overeenkomstige verhaal lijn (bijvoorbeeld Jodendom, Christendom en Islam). Ieder heeft zijn eigen hiërarchische structuur, eigen stromingen en macht over mensen die het aanRELIGIONES.pnghangen. Het is in het verleden altijd een zij en wij situatie geweest, zelfs binnen de geloofsgroepen.

Dit komt omdat ze niet kijken naar de overeenkomsten, maar naar de verschillen. Ook wel de omgekeerde wereld. Dit zorgt ervoor dat er aparte groepen ontstaan, terwijl het allemaal uit hetzelfde voortkomt. Oude testament (Jodendom), nieuwe testament (algemene Christendom) en de verdere invulling van de profeet Mohammed (Islam). Deze gehele dualiteit van zij en wij is gebaseerd op een illusie, maar daarover meer in komende hoofdstukken, waarin waarheid een beter beeld geeft over deze overeenkomstige religies.  Het geloof is gebaseerd op hoop en dogma’s. Leerwijzes, waarin het 1 wordt omarmd en het ander niet wordt toegelaten. Waar autoriteiten aan de bovenkant van de piramide staan en de onderdanen in de vorm van gelovigen onderaan. De piramidestructuur. 

Religie in de vorm van de grote 3, zal namelijk mensen niet verbinden en vrij maken. Het zal mensen gescheiden houden van de gemeenschappelijkheid en een splitsing blijven creëren. De enige die er baat bij hebben zijn de  controlefreaks/machthebbers bovenaan de piramide. Vasthouden aan de dogma’s zorgen hierbij voor een niet verdere zoektocht naar waarheid. Gelukkig zijn de beerputten van pedofilie, onwetenschappelijke visies op de wereld, eerder afgewezen homoseksualiteit binnen sommige religieuze instellingen een begin van het afbrokkelen van deze autoriteiten.

De waarheid zit niet in onderdanigheid, maar in de verantwoordelijkheid en wetendheid van elk individu, die het grote geheel opbouwt, inplaats van afbreekt.

Dan is de autoriteit niet meer nodig. Maar tot de tijd van eigen verantwoordlijkheid, is een autoriteit een noodzakelijk kwaad. De sleutel ligt bij elk individuele mens. 

Als laatste een aantal kenmerken van de onderdanige:

Een onderdanige conformeert zich graag aan anderen. Het is ook wel de zoektocht naar erkenning van zichzelf. De goedkeuring die anderen aan de onderdanige zullen geven. Het constante verlangen om geaccepteerd te worden door de buitenwereld, omdat men vaak van binnen te sterk beschadigd is en geen positief zelfbeeld hebben.

Een onderdanige is namelijk afgezonderd van zijn eigen ik en danst naar de pijpen van anderen. Het spirituele deel is passief en het fysieke deel ook. De onderdanige leeft sterk in automatismes en herhalingen. De onderdanige is in die zin de verlorene van de 3 hoofdrollen. Hij/zij weet niet daadwerkelijk wie zij zelf is en laat zich leiden door wat de maatschappij of andere autoriteit belangrijk vinden, wat gewaardeerd wordt door de groep. Met als gevolg dat de onderdanige slaaf is van de externe wereld en de beleidsbepalers. Onderdanigen zijn overtuigd van hun positie die zij in nemen en dat deze zo hoort te zijn. Ook wel de gedachte, ik ben zoals ik ben, daar is niets aan te veranderen. Wat ze maar al te graag reflecteren op de wereld om hun heen, zoals de uitspraak:”niets is te veranderen, waarom ga je tijd besteden om meer te leren van de wereld, je bent zoals je bent en hebt niet genoeg macht om iets te veranderen”.

Zij hebben daarnaast vaak de gedachte dat zij onderaan de ladder van succes staan en minder kunnen dan anderen. Bij onderdanigen is dan ook sprake van slachtofferschap, het niet geloven in eigen verantwoordelijkheid en juist wel in een afgifte van de verantwoordelijkheid aan autoriteiten buiten henzelf. De gedachte ik ben niet goed genoeg is veel aanwezig in het hoofd van een onderdanige.

Belangrijk punt:

De interne huishouding van een onderdanige kan zelfs zo ver onderdrukt zijn, dat zij zich in sommige gevallen geheel geven aan een externe autoriteit in de vorm van een land, cultuur, religie. Dat zij hun leven geven en het leven van anderen nemen. Alleen maar op het ontvangen van military-662862__180externe orders. In bijna alle gevallen zonder af te vragen of de orders die gegeven worden juist zijn, of de reden dat er bijvoorbeeld oorlog wordt gevoerd of een protest daarentegen wordt tegengehouden juist is. Dit is de ultieme staat van een onderdanige. Je leven opofferen om dat van iemand anders die je niet kent te nemen, alleen op orders van een ander. Denk na voordat je zomaar orders opvolgt. Een defensief leger is van groot belang voor een staat. Maar een alom gehoorzaam leger wat niet zelf onderzoekend is, is het grootste gevaar wat in deze wereld rondloopt.

“Niet vragen, maar orders opvolgen.”

Als extra punt; beknopt de persoonlijkheidskenmerken van de onderdanige.

Persoonlijkheidskenmerken onderdanige: geloof in anderen hun mening, geen vertrouwen in diens eigen mening, zoekt gelijkgestemden op, neemt informatie voor lief aan, onzeker, angstig in zijn/haar eentje, is op zoek naar zekerheid, op zoek naar veiligheid, op zoek naar een leider buiten zichzelf in de vorm van autoriteit, geeft andere personen die niet tot de groep horen graag de schuld, is een roddelaar , speelt graag de slachtofferrol en onderneemt geen actie, is angstig ingesteld, heeft het gevoel minderwaardig te zijn aan anderen, is op zoek naar erkenning, waardering en op zoek naar perfectie, laag zelfbeeld, denkt dat hij/zij de wereld om zich heen niet kan veranderen, dat alles vaststaat, sterk passief en denkt dat de wereld is opgebouwd zoals hem/haar verteld wordt, is niet nieuwsgierig, denkt in hokjes, is niet avontuurlijk, bang voor nieuwe ervaringen, onderzoekt meningen/uitingen van anderen niet op waarheid, gelooft in anderen en niet in zichzelf, laat zich snel verleiden, makkelijk afgeleid, afgesloten van het spirituele en geeft zich over aan het fysieke, staat in het teken van onbewustheid en de drang tot onderdanigheid, wil graag geleid worden.